TRẦN CHO

Mã số thuế: 4300215130-034 Địa chỉ: Cụm 2, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Ngày cấp giấy phép: 20/08/1998 Ngày hoạt động:...

LÊ BÁ KHAI

Mã số thuế: 4300215130-058 Địa chỉ: Cụm 2, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Ngày cấp giấy phép: 20/08/1998 Ngày hoạt động:...

LÊ NHUNG

Mã số thuế: 4300215130-079 Địa chỉ: Cụm 2, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Ngày cấp giấy phép: 20/08/1998 Ngày hoạt động:...

TẠ LẪM

Mã số thuế: 4300215130-075 Địa chỉ: Cụm 2, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Ngày cấp giấy phép: 20/08/1998 Ngày hoạt động:...

ĐOÀN NI

Mã số thuế: 4300215130-063 Địa chỉ: Cụm 2, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Ngày cấp giấy phép: 20/08/1998 Ngày hoạt động:...

LÊ BÁ KHAI

Mã số thuế: 4300215130-050 Địa chỉ: Cụm 2, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Ngày cấp giấy phép: 20/08/1998 Ngày hoạt động:...

VŨ LUÂN

Mã số thuế: 4300215130-017 Địa chỉ: Cụm 2, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Ngày cấp giấy phép: 20/08/1998 Ngày hoạt động:...