LÊ NHUNG

Mã số thuế: 4300215130-079 Địa chỉ: Cụm 2, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Ngày cấp giấy phép: 20/08/1998 Ngày hoạt động:...

TẠ LẪM

Mã số thuế: 4300215130-075 Địa chỉ: Cụm 2, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Ngày cấp giấy phép: 20/08/1998 Ngày hoạt động:...

ĐOÀN NI

Mã số thuế: 4300215130-063 Địa chỉ: Cụm 2, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Ngày cấp giấy phép: 20/08/1998 Ngày hoạt động:...

VŨ LUÂN

Mã số thuế: 4300215130-017 Địa chỉ: Cụm 2, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Ngày cấp giấy phép: 20/08/1998 Ngày hoạt động:...

TRỊNH ĐI

Mã số thuế: 4300215130-036 Địa chỉ: Cụm 2, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Ngày cấp giấy phép: 20/08/1998 Ngày hoạt động:...

TRẦN CHO

Mã số thuế: 4300215130-033 Địa chỉ: Cụm 2, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Ngày cấp giấy phép: 20/08/1998 Ngày hoạt động:...